Barnens Passal

Barnens Passal är ett program för våra yngsta kunder. Genom skräddarsydda lösningar som gynnar lek och utveckling, med målsättning om delaktighet och medbestämmande för barnet, byggs en kvalitativ assistans. En assistans med barnet i fokus.

Koncept
Barnens Passal vilar på fyra olika perspektiv som kompletterar varandra och utgör helheten. Tillsammans blir vi ett team som arbetar målfokuserat mot att skapa den bästa tänkbara assistanssituationen runt individen.

De olika perspektiven:

Barnet

Det är om mig det handlar. Jag kanske inte har samma rörelseförmåga eller uppfattar världen som du gör. Kanske jag kommunicerar annorlunda eller på mitt eget sätt som avviker från normen. Det finns saker jag inte kan göra själv, där jag behöver stöd och hjälp. Det finns också många saker som jag kan göra helt själv.

Jag är den som:

 • Är den assistansberättigade.
 • Tar emot assistansen.
 • Har rätten till medbestämmande över assistanssituationen.
 • Kommer att leva med assistans under merparten av livet och ta över arbetsledningen på sikt.

Förälder/Anhörig
Det är om mitt barn det handlar. Mitt efterlängtade barn som jag älskar oerhört. Mitt barn som har så stora behov att vi behöver samhällets hjälp för att klara av vår vardag. Vi som föräldrar räcker själva inte till. Mitt barn kommer aldrig att klara sig själv utan hjälp av andra.

Jag är:

 • Förälder till barnet.
 • Ytterst ansvarig för barnet.
 • Väljer vårt och barnets eget liv (livsstil).
 • Arbetsleder och ansvarar för assistansen med ambition om att på sikt lämna över ansvaret till barnet (utvecklingsprocessen).

Personlig assistent
Det handlar om mitt arbete. Att känna att man trivs, förstår sitt uppdrag och lyckas med det man åtar sig. Personlig assistent är ett yrke där man använder sin personlighet som främsta verktyg. Arbetet handlar om att vara i nuet och assistera den assistansberättigade i olika situationer.

Jag är:

 • Den som assisterar barnet efter lagstiftning, styrdokument och assistansbeslut.
 • Den ”professionella” som utför arbetsuppgifterna runt barnet.

Koordinator
Runt varje kund finns en assistanskoordinator som har ett helhetsansvar för kundens assistans. Både kunden och kundens assistenter vet alltid vem de ska vända sig till för att få med frågor och funderingar.

Jag är:

 • Formell arbetsgivare åt assistenterna, administrerar assistansen.
 • Den som arbetsleder assistansen utifrån företagets värdegrund och profil.
 • Den som utvärderar samt följer upp verksamhetens innehåll.

Barnens Passal följer Barnkonventionen, vilken innebär att:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.
 • Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör få ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende, och möjliggör barnens aktiva deltagande i samhället.
 • Konventionerna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionerna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreation och fritidsverksamhet.