22 November 2017

Brev till våra kunder ang senaste tidens händelser inom assistansen

Brev till våra kunder angående den senaste tidens skriverier om och händelser inom assistansen den senaste tiden

Det har hänt mycket inom assistansen och särskilt den senaste tiden. Det finns mycket information i olika kanaler och det kan vara svårt att få grepp om allt och förstå vad det faktiskt innebär. Vi på Passal har haft och har fortfarande ständig bevakning och nära kontakt med Försäkringskassan för att få så aktuell och korrekt information som möjligt. Vi förstår att det finns mycket frågor och en del oro hos många och därför vill vi ge er den information vi har.

Bakgrunden är ju, som många av er redan vet, dels regleringsbrevet som FK fick från regeringen där det uttrycktes ”önskemål” om att ”bryta kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen” och dels ett antal avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen som på olika sätt påverkat sättet som FK bedömer olika hjälpbehov. I korthet handlar det om följande domar:

  • 2009 kom ett avgörande som handlade om vad som skall krävas för att något skall anses vara ett grundläggande behov. HFD menade att det bara är sådan hjälp som kan anses som integritetsnära och personlig som kan räknas. Detta påverkade främst måltidssituationerna, efter 2009 kunde bara hjälp med matning anses vara ett grundläggande behov, inte att tillaga, duka fram eller dela maten som exempel.
  • 2012 behandlade HFD frågan om varma bad och massage var ett grundläggande behov. HFD tyckte att det var s.k. egenvård och därmed inte ett grundläggande behov. 2016 valde FK att lyfta upp denna domen och tolka den på så sätt att egenvård aldrig kan anses vara ett grundläggande behov. Den hjälp som påverkas genom detta är bland annat sondmatning och andningshjälp men även tex rikning, lavemang, korsetter, stödstrumpor etc. Detta kan dock fortfarande vara ett annat personligt behov, ett s.k. övrigt behov.
  • 2015 prövades aktiv tillsyn som grundläggande behov. I fallet handlade det bland annat om andningsgymnastik och medicinsk övervakning. HFD uttalade då att det krävdes en psykisk funktionsnedsättning för att man skulle kunna anses ha ett grundläggande behov av aktiv tillsyn. Detta drabbade framför allt personer med tex svår epilepsi som behöver övervakning, olika medicinska tillstånd som tidigare haft aktiv tillsyn på grund av risk för livshotande tillstånd så som andningsuppehåll osv men det påverkade även till del personer med autism som behöver tillsyn där bedömningen kring allvarlighetsgrad och frekvens blev striktare.
  • 2017 kom domen som är mest aktuell i media för tillfället. Ärendet handlar om en person som behövde hjälp att köra bil till och från aktiviteter och samtidigt få stöttning under resan. Med stöd av domen från 2009 och valda delar av förarbetena till lagen ansåg HFD att det inte var att anse som kvalificerad hjälp och därmed inte assistans. Detta valde FK att tolka så att väntetid och beredskap inte längre finns som hjälp att få och som också skulle få effekten att all hjälp måste vara kvalificerad vilket framförallt skulle påverka sådan tid på dagen då en assistent väntar på att nästa hjälpbehov skall uppkomma. Denna bedömningen skulle ha drabbat merparten av de som idag har assistans, men i olika stor omfattning.

Om en bedömning av huruvida en person är berättigad till assistans skulle ta hänsyn till alla dessa avgöranden skulle det i princip bli omöjligt att besluta om något vettigt för den enskilde. Protesterna har varit många och har pågått länge. Domen som kom nu under sommaren blev till slut det som fick bägaren att rinna över till och med för FK som valde att skriva ett brev till regeringen för att varma för de konsekvenser domen skulle få. Dock publicerade FK själva bara några dagar efter sitt brev sitt egna rättsliga ställningstagande i vilket de menar att alla beslut skall påverkas av den senaste domen i kombination med samtliga de tidigare.

Detta ledde i sin tur till att Åsa Regnér gick ut med ett meddelande om att det kommer att bli en snabb tillfällig lagändring med innebörden att alla 2-årsomprövningar skall frysas och att det även kommer att bli en översyn av LSS som nog kommer att i vart fall adressera just väntetiden. Om det kommer att bli ytterligare lagändringar vet vi inte förrän LSS-utredningen är klar i oktober 2018 så som planen ser ut. Förslagen skall snabbutredas nu under hösten/vintern och lagen om stopp för 2-årsomprövnignar förväntas komma till årsskiftet och förslaget gällande hantering av väntetid och beredskap skall också vara klart då men träder troligen i kraft först under våren.

När detta uttalande kom spreds också en del information i media. Vi inväntade dock besked direkt från FK eftersom det var lite olika tolkningar av vad detta skulle innebära i praktiken. Nu har vi fått vissa svar, men väntar fortfarande på några ytterligare. Eftersom vi vet att det är många som undrar vill vi ändå gå ut med det vi vet så här långt.

*Alla pågående 2-årsomprövningar stoppas och det beslut man har kommer att fortsätta gälla fram till dess att man får ett nytt beslut, vilket sker efter en omprövning som kommer att påbörjas tidigast i oktober 2018 som det ser ut nu.  Detta för att stoppet gäller till dess och sedan skall de åter igen startas upp, vilket kan ta lite tid, utredas och sedan beslutas om. Förhoppningen är att LSS-utredningen skall ha medfört fler lagändringsförslag som man då skall kunna beakta. Anledningen till att FK valde att stoppa redan nu, trots att lagen som ger dem rätt till detta inte kommit ännu, är för att lagändringen ang. LSS som helhet är på gång och konsekvenserna blir så omfattande om de inte skulle göra detta genast. Ett annat skäl är att de inte vill ha allt extra jobb som det skulle innebära om de fortsatte att dra in timmar nu som alla skulle ansöka om på nytt så fort lagen träder i kraft.

*När det gäller nya ansökningar (personer som inte har någon ersättning alls idag) kommer de att hanteras och bedömas som vanligt MEN utifrån de domar som finns nu, dvs med den strängare bedömningen vilket betyder att det fram till lagändringen kommer att vara svårare att få assistansersättning. Dessa ärenden kommer nu att prioriteras av FK.

*I de fall som handlar om en ansökan om utökningar av timmar (för de som nu har ett beslut men som behöver mer timmar) där det samtidigt har blivit en 2-årsomprövning, vet man ännu inte hur man skall göra. Dessa utredningar ligger på is till dess att nya besked kommer. Här kan det bli så att grundbeslutet, det man har idag, kommer att ligga oförändrat men att man ombeds att dra tillbaka ansökan om utökning för att de annars måste göra en ny bedömning av helheten som kan leda till en minskning av det beslut man har idag. Det andra alternativet är att man stoppar även dessa tills nästa år. Här får vi avvakta och ha lite is i magen och invänta mer information.

Vi kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen och ha tät kontakt med olika myndigheter för att kunna hålla oss och er uppdaterade. Just nu andas vi dock ut lite och så tar vi nya tag och fokuserar framåt på att göra det vi kan för att den kommande lagändringen skall bli så bra som möjligt.

Ett litet råd på vägen:

-om ni får brev från FK, kontakta oss gärna så kan vi hjälpa er, bättre att ta tag i det direkt än att vänta! Vi rådgör med er och kan ha uppdaterad information kring läget.

-om en handläggare ringer och ni blir osäkra på vad det handlar om, be att få återkomma och ta kontakt med oss så hjälper vi er

-om ni har frågor om beslut eller bedömningar, tveka inte att ta kontakt med oss.

Mia Von Wachenfeldt, jurist

Richard Wingbro, jurist